Algemene voorwaarden

Verlenen van diensten aan cliënten

Willemsen Administraties & Advies, Paul Kleestraat 124, 1328 HK Almere (hierna te noemen Willemsen) heeft tot doel het voor cliënten verzorgen van de volledige financiële administratie en het geven van adviezen daaromtrent.

Voor zover tussen Willemsen en een cliënt niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden en contractuele relaties van Willemsen.

1. Alle werkzaamheden ten behoeve van cliënt worden na overleg met en in opdracht van de cliënt en na goedkeuring door volgens het geldende (uur-)tarief alsmede de voor de uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.

2. Willemsen stelt de cliënt voordat een zaak in behandeling wordt genomen schriftelijk van het betreffende (uur-)tarief op de hoogte. In dit (uur-)tarief zijn niet begrepen de overige kosten, zoals reiskosten en kosten voor werkzaamheden anders dan vermeld in de met cliënt gesloten overeenkomst. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de cliënt in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.

3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Willemsen als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Willemsen is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.

5. Betaling van alle facturen dienen zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt Willemsen zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien de cliënt niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de cliënt de wettelijke rente verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,--.

6. Willemsen heeft het recht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, gestegen kosten door te berekenen en haar honorarium aan te passen.

7. Willemsen is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt, gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de cliënt, zulks naar het oordeel van de gebruikster wenselijk maakt. Willemsen zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

8. Willemsen is altijd gerechtigd om het geven van advies te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken.

9. De cliënt vrijwaart Willemsen tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

10. Cliënt zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. Willemsen is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van de door cliënt onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

11. Willemsen zal alle werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Willemsen die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Willemsen voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Willemsen wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Willemsen beperkt tot een maximum van driemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Willemsen sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Willemsen ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

12. Willemsen is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

13. Willemsen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

14. Willemsen is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

15. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

16. Willemsen is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

17. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Willemsen geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

18. Op alle door Willemsen verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing,